Čachtický hradný vrch​

Čachtický hradný vrch je národná prírodná rezervácia v pohorí Malé Karpaty. Vyhlásená bola v roku 1964 (s novelizáciou z roku 1993) na rozlohe 56,17 ha, bez ochranného pásma. Predmetom ochrany sú severné časti pohoria – hradný vrch s dominujúcou zrúcaninou hradu Čachtice. Geologický podklad je datovaný do éry druhohôr, vyskytujú sa tu povrchové i podzemné krasové formy. Vzácna lesostepná vegetácia – stredozemné a teplomilné druhy. Vzácne druhy hmyzu. Rezervácia je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Na území rezervácie platí 4. stupeň ochrany. Dnes je územie pokryté sekundárnymi spoločenstvami teplomilnej vegetácie pestrého zloženia. V SR len tu rastie ranostaj ľúby, ďalej sa tu vyskytuje kavyľ stredomorský i Ivanov, sinokvet mäkký, Ľan rakúsky, klinček včasný a iné. Po stránke zoologickej je treba spomenúť výskyt mnohých teplomilných druhov, z ktorých niektoré patria medzi vzácne a chránené. Z hmyzu si zasluhuje pozornosť fuzáč vývojovo viazaný na staré exempláre jalovca, ktoré sa hojne vyskytujú na úpätí vrchu, ďalej bezkrídla kobylka sága stepná, modlivka zelená, vidlochvost feniklový a iné. Teplé výslnné stráne sú domovom jašterice zelenej, ktorá sa tu vyskytuje v hojnom počte. Vyskytuje sa tu aj syseľ pasienkový a užovka stromová. Nesporný je ornitologický význam lokality. Už samotný hrad dáva možnosť existencii a hniezdeniu najmä sovám. Bol zaznamenaný i výskyt skaliara pestrého.

Nad obcami Višňové a Čachtice sa vypína holý kopec, Čachtický hradný vrch, ktorý tvorí územie vlastnej rezervácie. Na jeho vrchole je ruina Čachtického hradu. Po stránke botanickej je územie významné výskytom mnohých mediteránnych xerofytných a xerotermných druhov. Vrch bol kedysi porastený najmä dubom plstnatým (Quercus pubescens) a jaseňom mannovým (Fraxínus ornus). Odlesnením, pastvou a eróziou les ustúpil a zanikli podmienky na regeneráciu pôvodnej vegetácie. Dnes je územie pokryté sekundárnymi spoločenstvami xerotermnej vegetácie pestrého zlozenia. V SR len tu rastie ranostaj ľúby (Coronilla latifolia), ďalej sa tu vyskytuje kavyľ stredomorský i Ivanov (Stipa joannis), sinokvet mäkký (Jurinea mollis), Ľan rakúsky (Linum austriacum) a iné. Po stránke zoologickej je treba spomenúť výskyt mnohých teplomilných druhov, z ktorých niektoré patria medzi vzácne a chránené. Z hmyzu si zasluhuje pozornosť fuzáč Semannotus russicus vývojovo viazaný na staré exempláre jalovca, ktoré sa hojne vyskytujú na úpätí vrchu, ďalej bezkrídla kobylka sága stepná (Saga pedo), modlivka zelená (Mantis religiosa), vidlochvost feniklový (Papilio machaon) a iné.Obdobne aj stavovcom dáva lokalita možnosti existencie. Žijú tu druhy, ktoré sa zachovali u nás z interglaciálov, prípadne teplých období postglaciálu, prispôsobiac sa sekundárnym lesostepiam. Teplé výslnné stráne sú refúgiom termofilných druhov ako napríklad jašterice zelenej (Lacerta viridis), ktorá sa tu vyskytuje v hojnom pocte. Nesporný je ornitologický význam lokality. Už samotný hrad dáva možnosť existencii a hniezdeniu najmä sovám. Bol zaznamenaný i výskyt skaliara pestrého (Monticola saxatilis).

NÁRODNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA

Predpis: Rozhodnutie Komisie SNR pre ŠaK z 21. augusta 1964 č. 30, úprava č. 58906/1964-osv./6 publikovaná pod č. ŠaK 13621/1964-osv. (Vestník MŠaK, zošit 1 z 10. 1. 1965)
Rozloha: 13,7326 ha (ochranné pásmo 27,1046 ha)
Poloha: okres Nové Mesto nad Váhom
Katastrálne územie: Čachtice, Višňové

Čachtický kras​

Čachtický kras je sústava 12-tich jaskýň v masíve Drapliaka, ktorá dosahuje úctyhodú dĺžku a má krásnu výzdobu. Jaskyne sú dostupné iba so sprievodcami – speleológmi. Čachtická jaskyňa bola prvý krát objavená v roku 1956. Postupne objavili ďalších viac ako 1300 m. V jaskyni sa nachádza bohatá kvapľová výzdoba, ponorné potoky a vyvieračky. V súčasnosti má viac ako 3000 m chodieb.


sk_SK